برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2562)

3-3-2- بدست آوردن شکل مودها و فرکانسهای طبیعی663-3-3- حل معادله ارتعاشی سیستم با استفاده از مختصات نرمال673-2- روش المان محدود683-3- آنالیز مودال در نرمافزار تحلیل المان محدود703-3-1- روشهای محاسبه مودهای نرمال72فصل چهارم: مبانی آیرودینامیک754-1- مقدمه754-2- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (2558)

سطح مقطع FRP A_fعرض مقطعbارتفاع تار خنثیc_bدرجه‌ی سانتیگراد ℃ضریب کاهش مقاومت محیطیC_Eمدول الاستیسیته‌ی FRP E_fمقاومت کششی تضمین‌شده FRP f_fu^*مقاومت کششی FRP f_fuتنش موجود در FRPf_fمقاومت فشاری بتنf_C^’ارتفاع مقطعdظرفیت خمشی اسمیM_nلنگر موجودM_uاحتمال خرابیP_fضریب کاهش بار∅نسبت FRP ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2557)

– ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت NGOS در مدیریت جرائم.1-5- فرضیات تحقیقبا توجه به سؤالات تحقیق و در راستای آن ها فرضیات تحقیق عبارتند از:1- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد باپیش بینی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2556)

3-10-2- ساختار پیشنهادی الگوریتم DE483-10-2-1- ساختار کلی روش پیشنهادی DE483-10-2-2- عملگر جهش513-10-2-3- عملگر تقاطع523-10-2-4- عملگر انتخاب یا بازسازی533-10-2-5- به روز رسانی آرشیو پارتو543-10-2-6- رویه بهبود543-10-2-7- انتخاب جواب553-10-3- ساختار الگوریتم حل NSGA-II553-10-3-1- روش سریع مرتبسازی جوابهای ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (2553)

مقدمههدف از این پژوهش، مقایسه پارامترهای عملکردی (مقاومت کششی، مقاومت ویژه، سطح مقطع خاک بههمخورده، مساحت سطح بالاآمدگی خاک، قطر متوسط وزنی کلوخهای و چگالی ظاهری خاک) عمیقکارهای تک سطحکار (عمیقکار)، دو سطحکار (عمیقکار+میانعمقکار) و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (2549)

آنچه که در جریان سنتی کالا وجود دارد و مدیران صنایع بر کنترل و مدیریت آن جریان تاکید می کنند جریان مستقیم یا رو به جلوی مواد و محصولات است که عمدتاً از طرف تأمین ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2548)

3-7-3-1. طراحی روش محدودیت – ε برای حل مسأله573-7-4. روشهای عکس العملی573-7-5. روش های مبتنی بر منطق فازی583-7-6. روش های فرا ابتکاری593-7-7. الگوریتم NSGA-II603-7-7-1. مرتب سازی سریع613-7-7-2. عملگر گزینش تورنمنت تراکمی633-7-7-3. فاصله تراکمی633-7-8. طراحی روش ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (2547)

2-8-دلایل تمایل به شبیه سازی گردابهای بزرگ52فصل 3-فصل سوم533-1-مقدمه543-2-مراحل کارهای انجام شده دراین پایان نامه543-2-1-مدلسازی زیردریایی درنرم افزارSolid Work553-2-2-مش زنی مدل درنرم افزارGambit583-2-3-شبیه سازی جریان درنرم افزارFluent623-2-4-تکرارمراحل فوق برای رسیدن به بهینه ترین دماغه ممکن64فصل ادامه مطلب…